Huisregels Scala Venlo B.V.

1. Algemeen
1. Deze huisregels zijn van toepassing op ieder bezoek aan en op iedere bezoeker van Scala Venlo B.V., hierna te noemen: Scala.
2. In alle bedrijfsruimten van Scala dienen de aanwijzingen van het personeel, inclusief de portier, steeds stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd. Het niet op voorgenoemde wijze opvolgen van aanwijzingen heeft verwijdering uit Scala tot gevolg.
3. Restitutie van het entreegeld en/ of consumptiemunten is niet mogelijk bij weigering van de toegang en/ of verwijdering bij overtreding van nader te noemen verboden.
4. In Scala is er een algeheel wettelijk rookverbod van kracht, hetgeen inhoudt dat er nergens in het gebouw gerookt mag worden met uitzondering van de daarvoor aangewezen ruimte(s). Bij overtreding zal de eventuele boete door Scala verhaald worden op de overtreder.
5. Bij betreding van Scala wordt er akkoord gegaan met deze huisregels als zijnde bekend.

2. Aansprakelijkheid
1. Het betreden va de diverse ruimtes binnen Scala geschiedt door de bezoeker op eigen risico, in die zin dat Scala nimmer aansprakelijk is voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen, waaronder schade uit gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen en/ of letsel. Tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid door Scala. ! Let op: In diverse bedrijfsruimtes binnen Scala wordt er meer dan 85 dB(A) aan geluid geproduceerd, met een maximum tot ongeveer 100 dB(A).
2. Scala zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdsschema zal worden uitgevoerd. Scala is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en/ of derden mocht ontstaan.
3. Scala is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze (kwaliteit) van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma.
4. Scala is niet aansprakelijk voor schade van de klant die is ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.
5. Gehoorbeschermers zijn tegen vergoeding verkrijgbaar bij de garderobe.
6. Scala is niet aansprakelijk voor diefstal binnen Scala. Haal daarom altijd waardevolle spullen uit uw jaszakken en tassen.

3. Leeftijd
1. Bij dance programma’s geldt een minimumleeftijd van 18 jaar, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt aangegeven door Scala.
2. Bij concert programma’s wordt er geen toegang onder de 18 jaar verleent indien er geen begeleiding van een volwassene aanwezig is (18+), tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt aangegeven door Scala.
3. Van bovengenoemde bepalingen kan enkel door het management van Scala worden afgeweken.
4. De bezoeker dient zijn leeftijd middels geldig legitimatiebewijs aan te kunnen tonen.
5. Het niet voldoen aan de bepalingen genoemd onder 3. leeftijd, heeft weigering van de toegang tot gevolg.

4. Controle
1. Bezoekers kunnen gefouilleerd en/ of gecontroleerd worden. Medewerking is verplicht.
2. Het in het bezit te zijn van en/ of het onder invloed te zijn van en/ of het gebruiken van en/ of het handelen in soft- en/of harddrugs en/ of hallucinerende middelen, is ten strengste verboden. 
3. De bepalingen uit de Opiumwet zijn op Scala van toepassing.
4. Bij contratering van het in 4.2 genoemde verbod zal de toegang worden geweigerd en/ of verwijdering plaatsvinden. De verboden middelen worden in beslag genomen en de overtreder zal onmiddellijk overgeleverd worden aan de politie.
5. Het is verboden eigen consumpties mee te nemen in Scala. Deze consumpties worden in beslag genomen. Bij consumptie van zelf meegebrachte consumpties binnen Scala zal verwijdering plaatsvinden.
6. Het is verboden wapens, of andere goederen die een gevaar kunnen vormen voor zichzelf en/ of andere bezoekers en/ of het personeel, bij zich te dragen in Scala.
7. Bij constatering van het in 4.6 genoemde verbod zullen deze voorwerpen in beslag worden genomen. Indien er sprake is van wapens als bedoeld in de Wet Wapens en Munitie, zal de overtreder onmiddellijk overgeleverd worden aan de politie.

5. Dresscode
1. De dresscode van Scala is ‘gekleed’. Dit kan zich in verschillende vormen openbaren.
2. Scala behoudt zich het recht om mensen op hun kledij te weigeren in geval van:
a) Hoofddeksels;
b) Schoudertassen;
c) Sportkledij en/ of daarmee vergelijkbare items;
d) Gezichtsbedekkende items;
e) Oogbedekkende items;
f) Items met groepskenmerkende teksten;
g) Kleding en/ of attributen met daarop racistische, fascistische, seksistische, discriminerende, beledigende, kwetsende en provocerende uitlatingen, teksten en/ of afbeeldingen.
2. Bij specifieke thema-avonden wordt de speciale dresscode middels de website van Scala en/ of middels de Facebookpagina van Scala of het evenement, bekend gemaakt.

6. Gedragingen
1. Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan: racistische, fascistische, seksistische, discriminerende, beledigende, kwetsende en provocerende gedragingen en uitlatingen. Tevens wordt hieronder verstaan: agressief gedrag, hinderlijk gedrag, vernielingen, geweld en ongewenste intimiteiten.

2. Ongewenst gedrag, in elke vorm, wordt niet getolereerd en heeft weigering van de toegang dan wel verwijdering tot gevolg.
3. De bezoeker dient het personeel van Scala evenals zijn medebezoekers met respect te behandelen.
4. Dieren zijn niet toegestaan.
5. Het is niet toegestaan om tassen mee de zaal in te nemen.
6. Het is verboden om zich met meerdere personen in een toiletruimte te bevinden. Onder toiletruimte wordt verstaan: de ruimte waarin de toiletpot (dus niet de urinoir) zich bevindt. Bij overtreding van dit verbod vindt er verwijdering plaats.
7. Het is niet toegestaan om consumpties, welke in Scala zijn gekocht, mee naar buiten te nemen.
8. Het is verboden in of rond het gebouw van Scala goederen te verhandelen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Scala.
9. Voor promotieactiviteiten is een uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Scala vereist. Het is in ieder geval verboden om posters aan te brengen binnenin en/ of aan de buitenzijde van het gebouw van Scala. Voor meer informatie dient u contact op te nemen met het management.

7. Video- en/of audio opnames
1. Binnen en buiten Scala kunnen te allen tijde foto’s, video- en audio opnames worden gemaakt door het personeel van Scala. Eenieder die Scala bezoekt, is bekend met deze bepaling en geeft toestemming voor het maken en het verwerken van deze opnames. Deze opnames zullen enkel worden gebruikt door Scala zelf voor bijvoorbeeld reclamedoeleinden.
2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Scala is het verboden om in Scala te fotograferen, film-, video- en/ of audio opnames te maken. Onrechtmatig verkregen opnames worden in beslag genomen.

8. Cameratoezicht
1. Op diverse locaties, binnen en buiten het pand van Scala, hangen beveiligingscamera’s. Eenieder die Scala bezoekt, geeft aan bekend te zijn met deze camera’s en geeft toestemming tot het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames ter ondersteuning aan derden worden getoond.

9. Lokaalverbod
1. Bij overtreding van de huisregels leidt dit altijd tot verwijdering uit Scala in de vorm van een voorlopig lokaalverbod. Dit duurt tenminste tot de eerstvolgende bijeenkomst van het managementteam.
2. Indien het voorlopig lokaalverbod wordt omgezet in een definitief lokaalverbod, wordt dit gemeld aan de politie. De overtreder zal hierover schriftelijk bericht ontvangen.
3. Overtreding van een lokaalverbod leidt tot aangifte en uitzetting door de politie, met de daarbij behorende gerechtelijke procedure.
4. Van strafbare feiten die gepleegd worden in- en rondom Scala wordt te allen tijde aangifte gedaan bij de politie.

10. Ticket regelement
1. Alle door Scala, dan wel door derden gedane aanbiedingen, (programma-)
aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend en Scala is niet verplicht een toegangsbewijs te verkopen aan een klant.

2. De overeenkomst tussen Scala en de klant komt tot stand op het moment dat de klant een toegangsbewijs voor het evenement bij Scala dan wel een (voor)verkoopadres, koopt.
3. Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege Scala verstrekt fysiek of digitaal document voorzien van een digitale code die door een scanner gelezen kan worden of een door of vanwege Scala verstrekte digitale code die door een scanner gelezen kan worden. De digitale code is een unieke code.
4. Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.
5. De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van Scala. Een geldig toegangsbewijs geeft de houder recht op bijwonen van het evenement. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang. Scala mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de klant is). Scala is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De klant dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door Scala verstrekte toegangsbewijs.
6. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust 
derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs. De klant ontvangt van Scala of het (voor)verkoopadres het toegangsbewijs in een dusdanige staat dat Scala daarmee op eenvoudige wijze in staat is om de echtheid/geldigheid daarvan op eenvoudige wijze te controleren. De klant is verplicht om het toegangsbewijs op eerste verzoek van Scala voorafgaande aan het evenement te tonen in eenzelfde staat. Indien het toegangsbewijs, bijvoorbeeld door beschadiging, niet meer op echtheid/geldigheid is te controleren, heeft Scala het recht om toegang te weigeren.
7. Alleen aanschaf bij een (voor)verkoopadressen of bij Scala garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast terzake de aanschaf bij een (voor)verkoopadres of Scala rust op de klant.
8. Het toegangsbewijs dat bestaat uit een fysiek of digitaal document voorzien van een digitale code die door een scanner gelezen kan worden of een verstrekte digitale code die door een scanner gelezen kan worden, wordt o.a. via elektronische communicatie aan de klant verstrekt. Indien de klant ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen dient de klant ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs via elektronische communicatie kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. Scala kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen.
9. Indien de klant ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs via de post ontvangen dient de klant ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. Scala kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen. Indien het toegangsbewijs niet is ontvangen, is dat niet de verantwoordelijkheid van Scala. De klant dient zich in dat geval tijdig, dat wil zeggen in een dusdanig stadium voorafgaande aan de aanvang van het evenement dat Scala het gekochte toegangsbewijs tijdig ongeldig kan maken en een nieuw toegangsbewijs kan verstrekken, te wenden tot Scala of het (voor)verkoopadres waar hij het toegangsbewijs heeft gekocht, onder overlegging van deugdelijke bewijsstukken, bij gebreke waarvan Scala het recht heeft de klant de toegang te ontzeggen. 
10. Scala behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te bestellen toegangsbewijzen per klant, en de klant is alsdan verplicht om zich aan het door de onderneming gestelde maximum te houden.
11. Een toegangsbewijs geeft geen recht op toegang na afloop van het betreffende evenement.
12. Scala of het (voor)verkoopadres zijn gerechtigd om de klant bovenop de prijs voor het toegangsbewijs een vergoeding in rekening te brengen ter dekking van de kosten gemoeid met de totstandkoming van de overeenkomst (hierna: service kosten). Servicekosten komen nimmer voor restitutie in aanmerking.
13. Indien een evenement om wat voor reden dan ook gecanceld wordt, zal Scala een passend alternatief proberen aan te bieden. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een andere datum. Restitutie van het aankoopbedrag is enkel mogelijk in samenspraak tussen de klant en Scala, uitgezonderd de servicekosten.

11. Verbod op doorverkoop
1. De klant is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te houden en mag dit derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan bieden of in het kader van commerciële doeleinden verstrekken.
2. De klant mag op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit maken in verband met het evenement en/of een onderdeel daarvan indien dit geschiedt met de intentie om het toegangsbewijs (door) te verkopen. Het oordeel van Scala dat de intentie is gericht op (door) verkoop is bindend.
3. De klant mag zijn toegangsbewijs om niet aan derden ter beschikking stellen, mits dit niet in het kader van commerciële doeleinden geschiedt en hij de aan hem als klant opgelegde verplichtingen, zoals verwoord in de deze Algemene Bezoekersvoorwaarden, waaronder het verbod van doorverkoop, ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en garandeert jegens Scala dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen.
4. Indien de klant één of meerdere van zijn verplichtingen, zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel, niet nakomt en/of zich een inbreuk op de garantie voordoet, is de klant een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding (per toegangsbewijs) aan Scala verschuldigd en een boete van € 5.000,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd en voortduurt, onverminderd het recht van Scala om van de klant bovendien nakoming en/of (in plaats van de boete) vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.
5. Een toegangsbewijs dat is/wordt doorverkocht en/of voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, kan door Scala ongeldig worden gemaakt. Een ongeldig gemaakt toegangsbewijs geeft geen recht op toegang tot het evenement, zonder dat de klant en/of de houder recht heeft op restitutie en/of schadevergoeding.

12. Overige verplichtingen van de bezoeker
1. Tenzij door Scala anders georganiseerd, dient de klant in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel vóór aanvang als tijdens het evenement en zolang hij zich op de plaats waar het evenement wordt gehouden bevindt. Hij is verplicht om op verzoek van de exploitant van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel en andere bevoegden, zijn toegangsbewijs te tonen.

13. Klachten
1. Klachten, van elke aard, kunnen schriftelijk bij Scala worden gemeld. Klachten dienen binnen drie werkdagen na het moment van ontstaan te worden gemeld. Daarna vervalt het ‘klachtrecht’.
2. Voor meer informatie over de klachtenprocedure kunt u terecht op onze website.